Algemene verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BVBA DUJAVU

Artikel 1     Algemeen

Onverminderd de toepassing van eventuele bijzondere voorwaarden die zijn opgenomen in een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op iedere aanbieding, offerte of overeenkomst tussen BVBA Dujavu en haar klant. Ingeval van tegenstrijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en enige afzonderlijke schriftelijke overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de schriftelijke overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden worden geacht door de klant aanvaard te zijn door het enkele feit van de door hem geplaatste bestelling.  Aanvaarding van deze algemene voorwaarden impliceert tevens dat de klant volledig verzaakt aan de toepassing van zijn eigen algemene (aankoop)voorwaarden.

Artikel 2     Uitvoering van de overeenkomst

2.1.BVBA Dujavu zal de overeenkomst naar best inzicht en vermogen uitvoeren. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BVBA DUJAVU het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
De klant zorgt ervoor dat alle gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst tijdig worden verstrekt. Bij gebreke aan naleving van deze verbintenis zal BVBA DUJAVU het recht hebben de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Eventuele bijkomende kosten vallen ten laste van de klant.

2.2. BVBA DUJAVU zal in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade die het gevolg is van foutieve/ onvolledige informatie.

2.3. Klachten betreffende de levering moeten aan BVBA DUJAVU gericht worden binnen de 8 dagen na de levering en in elk geval voor het gebruik van de producten en/of diensten.

Artikel 3    Betaling en factuurvoorwaarden

4.1. Alle facturen zijn, behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding op de factuur, betaalbaar op hun vervaldag.  
Ingeval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een nalatigheidsinterest verschuldigd van 10% per jaar.
Daarenboven wordt, ten titel van forfaitaire schadevergoeding, het schuldsaldo van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met 12%, met een minimum van € 125,00, zelfs in geval van toekenning van termijnen van respijt.

4.2. Iedere klacht omtrent een factuur dient, op straffe van onontvankelijkheid, aangetekend te worden overgemaakt uiterlijk binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur, vergezeld van de eventuele bewijsstukken van staving op de zetel van BVBA DUJAVU te Wevelgem.

Artikel 4    Overmacht

BVBA DUJAVU is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis jegens de klant ingeval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan de situatie dat de uitvoering van de overeenkomst door BVBA DUJAVU geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, verhinderd wordt door omstandigheden buiten de wil van BVBA DUJAVU, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien. Zonder exhaustiviteit na te streven, worden alleszins als gevallen van overmacht beschouwd: de laattijdige of foutieve levering van de stock door onze leveranciers, waarbij wij nochtans de gepaste bestelprocedures hebben gevolgd, en dit enkel indien de laattijdige levering door onze leveranciers niet te wijten is aan een voorafgaandelijke tekortkoming door ons, en indien we u onverwijld hebben geïnformeerd omtrent deze situatie. Bijkomend mag BVBA Dujavu het inkooprisico niet hebben aanvaard met betrekking tot de bestelde artikelen.

Artikel 5     Aansprakelijkheid

5.1. Indien BVBA DUJAVU aansprakelijk mocht zijn ten aanzien van de klant uit welke hoofde ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot datgene wat in dit artikel is bepaald. BVBA DUJAVU is slechts aansprakelijk voor de ondeugdelijkheid van door haar geproduceerde en geleverde goederen veroorzaakte schade of schade veroorzaakt naar aanleiding van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door haar opzettelijke fout of haar bedrog. Voor overige fouten (met inbegrip van zware fouten) is BVBA DUJAVU niet aansprakelijk.

5.2. Ingeval BVBA DUJAVU aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van BVBA DUJAVU beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de bestelling van de klant, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van BVBA DUJAVU in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

5.3. BVBA DUJAVU is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. BVBA DUJAVU is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van, doch niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade aan derden.

5.4. Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord tussen partijen, wordt BVBA DUJAVU niet geacht kennis te hebben van of rekening gehouden te hebben met de specifieke toepassing die de klant van de gekochte goederen/diensten zal maken en kan BVBA DUJAVU hiervoor bijgevolg niet aansprakelijk worden gehouden. De klant is exclusief aansprakelijk voor het gebruik dat hij van de gekochte goederen/diensten maakt en/of de doeleinden waarvoor hij deze goederen/diensten aanwendt.

Artikel 6     Splitsbaarheid

De nietigheid van één clausule van onderhavige voorwaarden tast de geldigheid van de overige clausules niet aan. Indien een clausule nietig wordt verklaard, verbinden de partijen er zich toe deze te vervangen door een clausule die het dichtst aansluit bij de bedoelingen van de partijen en die conform is met de wet.

Artikel 7    Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Alle overeenkomsten aangegaan met BVBA DUJAVU worden beheerst door het Belgisch recht

Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, onverminderd het recht voor BVBA DUJAVU om het geschil te laten beslechten door de rechtbank bevoegd krachtens het gemeen recht.